Vynechat záhlaví
 

Vkládání papíru do zásobníků

V následující ukázce je papír vkládán do zásobníku 1.

VÝSTRAHA


 • Při vkládání papíru dávejte pozor, abyste si neporanili prsty.

Důležité

 • Při vkládání papíru vytáhněte zásobník zcela z tiskárny a vložte do zásobníku stoh papíru směrem rovně dolů. Vkládání papíru směrem šikmo dolů může mít za následek poruchu.

 • Podrobnosti ohledně formátů a typů papíru pro jednotlivé zásobníky viz Nastavení formátu papíru a Zadání typu papíru.

 • Dbejte na to, abyste vybrali správný formát papíru a směr podávání pomocí voliče formátu papíru v zásobníku. Jinak by mohlo dojít k poškození tiskárny nebo by se mohly vyskytnout problémy s tiskem.

 • Pro použití jiného formátu papíru a směru podávání, než je určeno voličem v zásobníku papíru, zvolte „Hvězdička“ a nastavte formát papíru pomocí ovládacího panelu.

 • Zkontrolujte, zda stoh papíru nepřesahuje horní limitní značku uvnitř zásobníku papíru. Vložení příliš vysokého stohu papíru může vést k jeho uvíznutí.

 • Pokud k uvíznutí papíru dochází často, prolistujte stoh papíru v zásobníku.

 • V jednom zásobníku nekombinujte různé druhy papíru.

 • Po vložení papíru zadejte formát papíru pomocí ovládacího panelu nebo voliče formátu papíru a typ papíru pomocí ovládacího panelu. Při tisku dokumentu zadejte v ovladači tiskárny stejný formát a typ papíru, jako je zadán na tiskárně.

 • Nepohybujte bočními vodítky papíru a koncovým vodítkem papíru silou. Mohlo by tím dojít k jejímu poškození.

 • Naplněný zásobník papíru se nesnažte zatlačit do tiskárny silou. Působením nadměrné síly může dojít k posunutí vodítek papíru nebo vodítek bočního zásobníku.

 • Vkládáte-li štítkový papír, vkládejte jeden list po druhém.

1Opatrně vytáhněte zásobník papíru. Nastavte přepínač formátu papíru tak, aby odpovídal formátu a směru podávání papíru vloženého do zásobníku.

 • Zásobník 1

  Ilustrace přední části tiskárny

 • Zásobníky 2-4

  Ilustrace přední části tiskárny

2Opatrně zásobník vysuňte až nadoraz, zvedněte přední stranu zásobníku a vytáhněte ho z tiskárny.

Ilustrace přední části tiskárny

Položte zásobník na rovný povrch.

3Stiskněte svorku na bočním vodítku papíru a posuňte vodítko tak, aby odpovídalo formátu papíru.

Ilustrace přední části tiskárny

4Stiskněte koncové vodítko a posuňte ho dovnitř tak, aby jeho poloha odpovídala standardnímu formátu papíru.

Ilustrace přední části tiskárny

5Když vkládáte papír do zásobníku 1, posuňte dvě stavítka ve spodní části zásobníku podle tloušťky papíru.

Ilustrace přední části tiskárny

Pokud se jedná o papír o tloušťce 164 g/m2 (44 lb) nebo silnější, posuňte obě svorky do zadní polohy (pro silný papír). Je-li papír slabší než 163 g/m2 (43 lb), posuňte obě svorky do přední polohy (pro tenký papír).

6Vložte papír rovně dolů do zdrojováho zásobníku papíru tiskovou stranou nahoru.

Ujistěte se, že papír nepřesahuje limitní značku uvnitř zásobníku.

Ilustrace zásobníku papíru

Nevkládejte papír směrem šikmo dolů, jak je znázorněno na obrázku níže. V opačném případě může dojít k poruše tiskárny.

Ilustrace zásobníku papíru

7Vodítka posuňte tak, aby mezi nimi a papírem nebyly žádné mezery.

Neposouvejte papír v zásobníku o více než několik milimetrů.

Přílišné posouvání vloženého papíru může způsobit poškození okrajů papírů na otvorech zvedací desky zásobníku, což má za následek, že se papíry přeloží nebo uvíznou.

8Zvedněte přední stranu zásobníku a pak ho zasuňte opatrně do tiskárny až nadoraz.

Ilustrace zásobníku papíru

Aby nedocházelo k uvíznutí papíru, ujistěte se, že je zásobník dobře zasunutý.

Upozornění