Vynechat záhlaví
 

Když nelze tisknout

Problém

Příčina

Řešení

Tisk se nespustil.

Napájení je vypnuté.

Podrobnosti ohledně zapínání hlavního spínače napájení viz Zapínání / Vypínání napájení.

Tisk se nespustil.

Příčina je zobrazena na displeji ovládacího panelu.

Zkontrolujte chybovou zprávu nebo stavové upozornění na displeji a proveďte požadovanou akci. Podrobnosti ohledně řešení problémů viz Když se zobrazí zprávy.

Tisk se nespustil.

Kabel rozhraní není řádně připojen.

Podrobné informace o správném připojení kabelů rozhraní viz příručka Operating Instructions (Provozní pokyny).

Tisk se nespustil.

Nepoužíváte vhodný kabel rozhraní.

Typ kabelu rozhraní, který se má použít, závisí na počítači. Musíte používat správný kabel. Pokud je kabel poškozený nebo opotřebovaný, vyměňte jej. Podrobné informace o kabelu rozhraní viz příručka Operating Instructions (Provozní pokyny).

Tisk se nespustil.

Kabel rozhraní byl připojen až po zapnutí tiskárny.

Před zapnutím hlavního spínače zapojte kabel rozhraní.

Tisk se nespustil.

Pokud s tiskárnou používáte bezdrátovou síť LAN, může chyba tisku spočívat ve slabém signálu.

Stav radiového signálu bezdrátové sítě LAN zkontrolujte v položce [Systémová nast.]. Je-li kvalita signálu neuspokojivá, přemístěte tiskárnu na místo, kde rádiové vlny mohou procházet, anebo odstraňte předměty, které mohou způsobovat interferenci.

Stav signálu lze zkontrolovat jen, pokud bezdrátová sít LAN je používána v režimu Infrastruktura. Podrobné informace o stavu radiového signálu bezdrátové sítě LAN viz příručka Provozní pokyny.

Tisk se nespustil.

Používá-li tiskárna bezdrátovou síť LAN v místě, kde se nachází mikrovlnná trouba, mobilní telefon, průmyslový stroj, vědecký nebo lékařský přístroj, které používají stejný frekvenční rozsah, jejich radiové vlny mohou v blízkosti zařízení rušit komunikaci bezdrátové sítě LAN.

Vypněte mikrovlnnou troubu, mobilní telefon, průmyslový stroj, vědecký nebo lékařský přístroj, které používají stejný frekvenční rozsah, a pak se znovu pokuste tisknout. Pokud je tisk úspěšný, přesuňte zařízení na místo, kde nebude docházet k rušení.

Tisk se nespustil.

Pracuje-li tiskárna v bezdrátové síti LAN, může být nesprávné nastavení SSID.

Pomocí displeje tiskárny zkontrolujte, zda je nastavení SSID správné. Podrobnosti ohledně Nastavení SSID viz příručka Operating Instructions (Provozní pokyny).

Tisk se nespustil.

Pracuje-li tiskárna v bezdrátové síti LAN, pak MAC adresa příjemce může bránit komunikaci s přístupovým bodem.

Zkontrolujte nastavení přístupového bodu, pokud pracujete v režimu infrastruktury. V závislosti na přístupovém bodu může být přístup uživatele filtrován adresou MAC. Zkontrolujte také, zda není narušeno spojení přístupového bodu s uživateli připojenými pomocí kabelu a s uživateli využívajícími bezdrátové připojení.

Tisk se nespustil.

Rozhraní bezdrátové LAN nepracuje správně.

Ujistěte se, že během přenosu svítí oranžový indikátor a zelený indikátor svítí nebo bliká.

Tisk se nespustil.

Některá z položek Přihlašovací uživ. jméno, Přihlašovací heslo nebo Kód šifrování ovladače je neplatná.

Zkontrolujte Přihlašovací uživ.jméno, Přihlašovací heslo nebo Kód šifrování ovladače.

Tisk se nespustil.

Pokročilé šifrování bylo nastaveno pomocí funkce Zvýšené zabezpečení.

Zkontrolujte nastavení funkce Zvýšené zabezpečení. Podrobnosti ohledně nastavení funkce Zvýšené zabezpečení viz Security Guide (Bezpečnostní průvodce).

Položka [Sezn. / Test. tisk] je deaktivována.

Mohla se vyskytnout mechanická chyba.

Obraťte se na servisního zástupce.

Tisk se nespustil při použití rozšířené bezdrátové sítě LAN v Režimu Ad hoc.

Není nastaven správný Komunik. mód.

  • Vypněte a znovu zapněte hlavní spínač. Podrobnosti ohledně zapínání / vypínání hlavního spínače napájení viz Zapínání / Vypínání napájení.

  • Změňte [Komunik. mód] v položce [Systémová nast.] na [Režim 802.11 Ad-hoc] a pak zvolte [Vypnuto] pro položku [Metoda zabezpečení]. Podrobné informace o položce Komunik.mód viz příručka Provozní pokyny.

Pokud se tisk nespustí, obraťte se na servisního zástupce.