Vynechat záhlaví
 

Zapínání / Vypínání napájení

Tato část vysvětluje jak tiskárnu zapnout a vypnout.