Vynechat záhlaví
 

Odstraňování uvízlého papíru

Dojde-li k uvíznutí papíru, objeví se chybová zpráva. Chybová zpráva označuje, kde k uvíznutí došlo.

Zkontrolujte pozici uvízlého papíru a vyjměte ho.

VÝSTRAHA


  • Vnitřní části zařízení mohou být velmi horké. Nedotýkejte se součástí označených štítkem „horký povrch“. Mohlo by dojít ke zranění.


  • Některé ze součástí uvnitř tiskárny se mohou zahřát na velmi vysokou teplotu. Z tohoto důvodu postupujte při odstraňování uvízlého papíru velmi obezřetně. Jinak byste si mohli způsobit popáleniny.


  • Při odstraňování uvízlého papíru dávejte pozor, aby nedošlo k zachycení nebo zranění vašich prstů.


  • Při kontaktu může dojít k poškození některých komponentů zařízení. Při odstraňování uvízlého papíru se nedotýkejte senzorů, konektorů a dalších křehkých dílů popsaných v této příručce. V opačném případě hrozí riziko poškození zařízení.

Umístění senzorů

Ilustrace tiskárny

Ilustrace tiskárny

Ilustrace tiskárny

Ilustrace tiskárny

Ilustrace tiskárny

Ilustrace tiskárny

Ilustrace tiskárny

Ilustrace tiskárny

Ilustrace tiskárny

Ilustrace tiskárny

Důležité

  • Nenechávejte kousky utrženého papíru uvnitř tiskárny, zabráníte tak opakovanému uvíznutí papíru.

  • Kontaktujte servisního technika, pokud k uvíznutí papíru dochází častěji.

  • Pokud chybové hlášení zůstane zobrazené i po odstranění uvízlého papíru, otevřete a zavřete přední kryt.